Početna Galerija Foto Trening: Kreiranje standarda usluga koje pružaju PLHIV organizacije Srbije

Trening: Kreiranje standarda usluga koje pružaju PLHIV organizacije Srbije

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om (skr. USOP) je od 23. do 26. maja 2016. na Zlatiboru održala trening na temu „Kreiranje standarda usluga koje pružaju organizacije ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om“. Cilj treninga je upoznavanje predstavnika organizacija civilnog društva koje u Srbiji pružaju pomoć i podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om sa procesom kreiranja inovativne usluge, zatim stvaranja uslova za njenu standardizaciju, kao i akreditaciju programa i licenciranje pružaoca usluga ovih organizacija. Na treningu u Sirogojnu učestvovali su predstavnici svih organizacija ljudi koji žive sa HIV-om i AIDS-om iz Srbije (PLHIV organizacija Srbije), a predavanja su držali stručnjaci na polju socijalne (Slavica Milojević – Republički zavod za socijalnu zaštitu) i zdravstvene (dr Jovan Ranin – Klinički centar Srbije) zaštite, kao i psihološkog savetovanja (Violeta Anđelković – psiholog).

Trening je održan u prostoru Muzeja na otvorenom „Sirogojno”, u okviru aktivnosti projekta pod nazivom „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om” (eng: Towards standardization of community based social srvices provision for PLHIV in Serbia) koji je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Trening na Zlatiboru podržala je farmaceutska kompanija „GlaxoSmithKline“.

HIV je danas podjednako zdravstveni i socijalni izazov, a sve više opštedruštveni problem. HIV infekcija pogađa sve dimenzije života: fizičku, psihološku, socijalnu i duhovnu. Pored narušenog fizičkog zdravlja, saznanja o postojanju infekcije, usled stigmatizacije i straha, često rezultira gubitkom socio-ekonomskog statusa, zaposlenja i sigurnih izvora prihoda, socijalnom izolacijom, sve do depresije i narušavanja mentalnog zdravlja. Imajući to u vidu USOP je ravnopravno sa svojim članicama, PLHIV organizacijama Srbije, i uz pomoć saradnika osmislio program kojim bi se krenulo u proces stvaranja uslove za standardizaciju pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om koji su u okviru programa „Podrške socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz više raznovsrnih socijalnih usluga u zajednici” (eng: Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community-based social services) podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Cilj programa je kreiranje socijalne usluge u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om koja će biti bazirana na dosadašnjim iskustvima asocijacija koje okupljaju ljude koji žive sa HIV/AIDS-om u pružanju psihosocijalne usluge.

Projekat „Evropska podrška inkluzivnom društvu”  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

USOP će do kraja projekta kreirati standard pružanja usluge „Parnjačko savetovanje” koji će biti objavljen u delu sajta namenjenom publikacijama, ali i odštampan kako bi bio podeljen svima koji pružaju uslugu ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om. Cilj ovog treninga, kojem je prisustvovalo 18 osoba, bio je upravo započinjanje kreiranja tih standarda.

 

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Foto