Početna Galerija Foto USOP na međunarodnom kongresu „Starenje sa HIV-om – pristup sveobuhvatnoj nezi” u Zagrebu predstavio rezultate EU projekta

USOP na međunarodnom kongresu „Starenje sa HIV-om – pristup sveobuhvatnoj nezi” u Zagrebu predstavio rezultate EU projekta

Kako bi se osiguralo da odrasle osobe žive ne samo duže, nego i zdravije, u maju 2016. godine Svetska zdravstvena organizacija usvojila je Globalnu strategiju i akcioni plan o starenju i zdravlju. Ova strategija usredsređuje se na pet strateških ciljeva i predstavlja značajan korak napred u uspostavljanju okvira za omogućavanje zdravog starenja za sve. Ona takođe ukazuje na potrebu usklađivanja zdravstvenih sistema s potrebama starijih ljudi, posebno osoba koje stare s hroničnom bolešću, te razvoja održivih i pravednih sistema dugotrajne nege i zaštite. Naglašava važnost prikupljanja kvalitetnih podataka, merenja i istraživanja te uključivanje starijih ljudi u sve odluke koje ih se tiču.

Kako ljudi stare, njihove zdravstvene potrebe obično postaju složenije, posebno kod onih koji žive s jednom ili više hroničnih bolesti. Zdravstvene usluge često su prilagođene lečenju akutnih stanja ili simptoma i imaju sklonost upravljanja zdravstvenim problemima na nepovezane i fragmentirane načine u kojima nedostaje koordinacija među pružaocima usluga, postavkama i vremena.

Uz udeo osoba koje imaju preko 50 godina i žive s HIV-om koji se konstantno povećava, kao i stopa novih HIV dijagnoza u ovoj dobnoj grupi, sve je važnije sistematično i usmereno sagledati biomedicinske, socijalne i političke potrebe te potrebe za prilagođavanjem lečenja ovoj populaciji.

Činjenica je da postoji potreba za boljom saradnjom između HIV specijalista i svih ostalih specijalista na svim nivoima zdravstvene zaštite, kao i potreba da se lekarima opšte medicine osigura pristup plodovima te saradnje. Ovo ne uključuje samo nove načine rada nego i dalje promene i jačanje zdravstvenih sistema.

Zdravstveni sistemi moraju biti preoblikovani tako da mogu osigurati lakši pristup medicinskim intervencijama na temelju dokaza koji odgovaraju potrebama osoba koje stare s HIV-om kao hroničnom bolešću i mogu pomoći u prevenciji zavisnosti od nege kasnije u životu.

U tu svrhu, 15.03.2018. u Zagrebu je održan međunarodni kongres „Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj nezi“. Kongres su u partnerstvu organizovali Klinika za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“ i Hrvatsko udruženje za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa.

Kongres je uključio stručni osvrt na aktuelne teme koje predstavljaju izazov u starenju s HIV-om – medicinski aspekti, lečenje u starijoj dobi, aktivno starenje, psihološki i socijalni aspekti, ljudska prava, iskustva osoba koje žive i stare s HIV-om. Teme su predstavili međunarodni i hrvatski stručnjaci uz podršku ovim važnim temama od strane Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Na kongresu je učestvovalo oko 200 osoba, zdravstvenih stručnjaka i zaposlenih u ostalim strukama koje deluju u okviru zdravstvene brige i zaštite iz Hrvatske i zemalja regiona, među kojima i iz Srbije.

Na konferenciji je predstavljeno i izdanje prvog regionalnog priručnika „Starenje s HIV-om“ namenjeno zdravstvenim radnicima i osobama koje žive i stare s HIV-om.

U okviru kongresa 16.3.2018. organizovana je i Regionalna PLHIV savetodavna radionica na kojoj su učestvovali predstavnici PLHIV udruženja iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, s ciljem dobijanja uvida u lokalne izazove osoba koje stare s HIV-om te regionalnog umrežavanja zajedničkih napora i inicijativa za poboljšanje nege i kvaliteta života.

Na dvodnevnom kongresu u Zagrebu su bili prisutni i predstavnici Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om koji su tom prilikom aktivno učestvovali u radu kongresa, a na samoj radionici su predstavili svoj i rad PLHIV udruženja Srbije sa korisnicima, izazove sa kojima se susreću u tom radu, iskustva i rezultate projekta „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ koji ima za cilj da poboljša kvalitet života ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om (skr. PLHIV) u Srbiji kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici za PLHIV, a koji je bio deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kako bi se unapredio kvalitet života PLHIV u regionu dogovorene su konkretne zajedničke aktivnosti i tešnja saradnja između predstavnika organizacija civilnog društva država regiona.

 

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Foto